Úvodní stránka Základní dokumenty Základní škola O škole Profil žáka - absolventa

Profil žáka - absolventa

Cílem výchovně – vzdělávací činnosti základní školy je žák, který po  ukončení 5. ročníku:

Samostatně vyhledá a třídí informace, orientuje se v nich a na základě svých možností  je kriticky hodnotí,   adaptuje se na nové situace a adekvátně na ně reaguje, vyhledává alternativní způsoby řešení. Plánuje a organizuje svou práci, aplikuje získané poznatky, srozumitelně a kultivovaně formuluje své názory, myšlenky a postoje v mateřském jazyce, prezentuje svou práci, obhajuje své názory přiměřenou argumentací; formuluje své názory, myšlenky a postoje v cizím  jazyce.

Cíleně zaměřuje pozornost, vytrvá v dosahování cílů, dokončuje úkoly, vnímá osobní zodpovědnost za průběh svého dalšího vzdělávání. Pracuje s chybou, hodnotí svou práci, účelně využívá PC a jiných technologií jako prostředku k dalšímu osobnímu rozvoji a vzdělávání, je si vědom mezipředmětové propojenosti.

Používá základní odborné pojmy, které mu umožnují hlouběji chápat složitější přírodní jevy. Pracuje s textem, rozumí jeho smyslu a vyhledá hlavní myšlenku. Respektuje pravidla, názory, postoje, hodnoty druhých, spolupracuje s ostatními – pracuje v týmu, spoluvytváří pravidla fungování této spolupráce, dle svých možností přispívá k dosažení stanoveného cíle. Je citlivý k potřebám a pocitům druhých, chápe multikulturní povahu společnosti. Jedná v duchu fair-play, pečuje o své fyzické a psychické zdraví, rozvíjí své zájmy a smysluplné trávení volného času.